Pomôžte

Členské poplatky pre rok 2022

ČLENSKÉ POPLATKY pre rok 2022

Členský poplatok je možné uhradiť VÝLUČNE na číslo účtu.

Údaje potrebné k zaplateniu

| Číslo účtu: SK68 0200 0000 0030 0262 3053

| BIC:  SUBASKBX

| Pobočka: Sch. Trnavského 6/A, Bratislava 42     

| suma:  20 €

| variabilný symbol: 1131122022

| správa pre prijímateľa:  meno.priezvisko (napríklad: janko.mrkvicka)