Pomôžte

Aktivity

Medzi aktivity, ktorým sa venujeme a ktoré môžete podporiť príspevkom, patria:

  • Mobilný stacionár – z týchto peňazí hradíme osobné návštevy fyzioterapeutov, psychiatrov a lekárov u pacientov, ktorí sú takmer, alebo úplne nepohybliví
  • Rekondícia – organizujeme a prispievame pohyblivejším pacientom na rekondičné cvičenia, ktoré im zlepšujú pohybovú kondíciu
  • Chránená dielňa Scarabeus -mierne zdatnejší pacienti sa v nej venujú ručným prácam, aktivity v dielni im pomáhajú fyzicky aj psychicky, platíme nájom, energie a náklady na kancelárske potreby
  • Parkrát ročne organizujeme návštevy kultúrnych podujatí, na ktoré pacientom čiastočne prispievame
  • Raz ročne organizujeme cyklistické podujatie, na ktorom sa zúčastňujú naši zdatnejší pacienti, vaše príspevky nám pomôžu zabezpečiť ubytovanie a stravu

1. Chod Združenia Sclerosis multiplex Nádej:

  • registrovanie členov,
  • kontrola platby členských úhrad,
  • sledovanie a zabezpečovanie (vypracovanie projektov) grantov, projektov, ponúk v rôznych oblastiach,
  • organizovanie spoločenských, športových, kultúrnych akcií, ako je napríklad Krok s SM – Deň Nádeje (naša najväčšia akcia roka) – príprava a organizácia celej akcie

2. Program:

  • tradičná víkendovka
  • rekondičné pobyty
  • triatlon pre všetkých
  • výročné valné zhromaždenie
  • vianočné stretnutia
  • vypracovanie všetkých projektov, ktoré sa v priebehu roka objavia a sú v súlade s našou misiou a víziou
  • vypracovanie výstupov v prípade schválenia a vyúčtovanie projektov
  • pracovné a s tým spojené spoločenské stretnutia
  • školenia
  • supervízie, kurzy a iné možnosti zvyšovania kvalifikácie
  • sledovanie, vypracovanie, vyhlásenie a nepretržité zabezpečovanie verejnej finančnej zbierky počas celého roka aj prostredníctvom SMS
  • sledovanie a spolupráca na mediálnej podpore,
  • spolupráca s reklamnou agentúrou, kompletná spolupráca na reklamnej kampani
  • oslovovanie prípadných donorov formou 2%
  • sledovanie a práca na sociálnych sieťach
  • vypracovanie materiálov na prácu s ministerstvami, ÚPSVaR, sponzormi, donormi a lekármi
  • sledovanie sociálnych zákonov, prípadné pripomienkovanie
  • aktivácia prostredníctvom cvičenia v priestoroch komunitného centra ZSMN
  • množstvo ďalšej a ďalšej práce

3. Zabezpečenie chodu a manažmentu Chránenej dielne Scarabeus:

  • organizácia práce a dochádzky pracovníkov
  • zabezpečenie materiálu
  • zabezpečenie odbytu a predajných trhov
  • sledovanie zákonov
  • fyzická práca na príprave materiálu do výroby
  • zabezpečenie návrhov do výroby…