Pomôžte

Všeobecní info

Zobrazujú sa 4 príspevky - 1 až 4 (z celkového počtu 4)
 • Autor
  Príspevky
 • #624
  jareš
  Účastník (Participant)

  1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, alebo lekár poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu.

  2. Vyšetrenie potrebné pre vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:
  Nervové choroby – Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.

  3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.

  4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

  5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie.

  6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou, zmenu termínu nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba. ktorá ma absolvovať kúpeľnú starostlivosť, poistená.

  #7451
  jareš
  Účastník (Participant)

  Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

  – infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,

  – všetky choroby v akútnom štádiu,

  – klinické známky obehového zlyhania,

  – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,

  – labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,

  – často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,

  – kachexie každého druhu,

  – zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,

  – epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,

  – aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,

  – závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,

  – fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,

  – inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých
  pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,

  – demenciu,
  – tehotenstvo,
  – nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
  – hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).“.

  #7452
  jareš
  Účastník (Participant)

  Kód diagnózy:
  G35, G37

  Indikácia:
  Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.

  Návrh vyhotovuje:
  neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár

  Dĺžka liečebného pobytu (dní)
  21

  Kontraindikácie:
  Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku.

  Poznámka:
  Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky

  V návrhu novej prílohy č. 6 sa zjednodušuje spôsob určenia lekára, ktorý vypisuje návrh na kúpeľnú starostlivosť a zjednodušuje sa spôsob splnenia podmienok na vypísanie návrhu na kúpeľnú starostlivosť.Zjednodušením sa odstráni zbytočné šikanovanie poistenca, pretože pri nástupe na kúpeľnú starostlivosť ošetrujúci lekár kúpeľnej starostlivosti pri vstupnom vyšetrení pacienta zisťuje len jeho aktuálny zdravotný stav.

  #8181
  jareš
  Účastník (Participant)

  AKO SA DOSTANETE DO NAŠICH KÚPEĽOV

  Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?
  Pacient musí spĺňať základnú podmienku pre poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivosti: o ochorení pre ktoré chce absolvovať kúpeľnú liečbu musia byť v jeho zdravotnej dokumentácii záznamy. Kúpeľná liečba (KL) aj v prípade čiastočného financovania zo zdravotného poistenia (ZP), t.j. kúpeľná starostlivosť B, musí nadväzovať na predchádzajúcu zdravotnú starostlivosť, nemocničnú alebo ambulantnú. Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia, ako prvú zdravotnú starostlivosť. Podľa § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. (a jeho novela č. 653/2007) o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prírodné liečebné kúpele zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti, čím sa kúpeľná starostlivosť zaraďuje medzi ústavnú formu poskytovania zdravotnej starostlivosti (§ 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení novely č. 662/2007).

  Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?
  Podľa najnovšej právnej úpravy, platnej od 1. januára 2008, tlačivo: Návrh na kúpeľnú starostlivosť (tlačivo ŠEVT 14 782 0) môže vypísať už i všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu vo všetkých indikáciách. Pri každej diagnóze v indikačnom zozname je uvedený i príslušný lekár špecialista, ktorý môže tiež návrh na KL vypísať. Lekár, ktorý odporúča do liečebného plánu zaradiť KL, je obyčajne lekár – špecialista. Všeobecný lekár potom na základe takéhoto odporúčania vyhotoví (vypíše) návrh na KL na predpísanom tlačive, kde uvedie, že navrhuje KL na základe odporúčania príslušného špecialistu. Stáva sa, že sa o pacienta v určitej fáze ochorenia starajú viacerí špecialisti. Všeobecný lekár je v takomto prípade určite najpovolanejší vypísať návrh na KL, pretože ako jediný má k dispozícii kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta, so všetkými výsledkami vyšetrení.

  Potrebné vyšetrenia?
  Veľmi dôležitou zmenou v novele zákona č.577/2004 Z. z. je, že všetky klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré treba povinne uviesť pre dané ochorenie v návrhu KL, nesmú byť staršie ako tri mesiace a je teda nevyhnutné uviesť dátum konkrétneho vyšetrenia. Všetci pacienti nad 70 rokov veku okrem toho musia mať v návrhu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

  Aká je ďalšia cesta návrhu na KL?
  Návrh na KL pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár poisťovne, ktorý schvaľuje opodstatnenosť KL, nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ak nespĺňa základné kritériá, návrh s odôvodnením úplne zamietne. Správne vypísaný návrh na KL je zdravotná poisťovňa povinná schváliť.

  Ako často je možné absolvovať KL ?
  V zásade platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať KL jedenkrát. V indikačnom zozname (príloha č. 6 k zákonu 577/2004 Z. z., v znení zákona 661/2007 Z. z.) je pri niektorých diagnózach uvedené v poznámke ako často je možné na určitý druh ochorenia absolvovať KL. Pri stavoch po úrazoch, operáciách, onkologickej liečbe je KL možná len jedenkrát pre konkrétny stav.
  Pri indikáciách A: je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (stravovanie a ubytovanie) sú z verejného zdravotného poistenia hradené čiastočne.
  Pri indikáciách B: je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (stravovanie a ubytovanie) nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
  Pri Vašej indikácii je nárok na kúpeľnú liečbu jedenkrát za dva roky v kategórii „ A „ ( plne hradená zdravotou poisťovňou ) v trvaní 21 dní , návrh na kúpeľnú liečbu vyhotovuje neurolog , lekár FBLR alebo všeobecný lekár a na základe tohoto návrhu sa vyjadruje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne . Pri vystavení návrhu má poistenec právo žiadať o konkrétne kúpele , tzn. umiestnenie do PJK Číž a poisťovňa to musí akceptovať .

Zobrazujú sa 4 príspevky - 1 až 4 (z celkového počtu 4)
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.