Pomôžte

Odborné semináre, školenia…

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 16 až 30 (z celkového počtu 84 )
 • Autor
  Príspevky
 • #2389
  jareš
  Účastník (Participant)

  tak, nem zabudnite….CVIČÍME

  Fit lopty do kabely, nohy na plecia…a ide sa…príde ešte aj niekto nový ?

  to je vo hviezdach, je to hviezdach, na všetko nemám jasnú odpoveď… :) ..čo je škoda :(

  #2647
  jareš
  Účastník (Participant)

  Ľudia…

  všetci, ktorí sa chystáte do Levoče…

  odchod busu bude celkom skorý…ale nebude o 04,00 hodine, ako som bola avizovala.

  Odchod busu bude o pol hodky neskoršie…takže o 04,30 odchádzame spred Istropolisu.

  presnejšie pokyny dostanete všetci mailom…prosím sledovať, kedy vám to príde.

  :)

  Myslela som mail.

  Ďakujem.

  #4074
  jareš
  Účastník (Participant)

  OTÁZKY A ODPOVEDE

  – príspevok na kúpu osobného auta – poskytnutý v roku 2003 – ako je to po siedmich rokoch s kontrolou – budú to kontrolovať pracovníci z UPSVaR či boli splnené podmienky – teda auto malo byť využívané 2x v týždni do práce alebo školy? Ak neboli splnené podmienky počas určitého obdobia musí sa vrátiť alikvotná čiastka z príspevku? Alebo môže byť auto využívané aj na iné účely pre ŤZP – napr. návšteva kultúrneho a spoločenského podujatia spolu s osobným asistentom?

   pracovníci ÚPSVaR v Bratislave, odboru sociálnych vecí a rodiny,
  nebudú po siedmich rokoch skúmať alebo kontrolovať či sa auto využíva 2x do týždňa do práce alebo do školy a môže byť samozrejme využívané aj na iné účely ako do zamestnania alebo do školy,
   alikvotná časť peňažného príspevku na kúpu osobného motorového
  vozidla sa musí vracať štátu hlavne vtedy, keď si občan požiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pred uplynutím 7 ročnej lehoty od poskytnutia prvého peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla od štátu.

  v terajšej dobe aké sú podmienky na tento príspevok, podľa terajšieho zákona a či sa zmenilo sa oproti roku 2003 niečo?
   podmienky pre poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného
  motorového vozidla. Účelom peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je zabezpečenie mobility občana s ťažkým zdravotným postihnutím s cieľom jeho prepravy do zamestnania, do školského zariadenia alebo do zariadenia sociálnych služieb najmenej 2 krát do týždňa.
  Oprávnenou osobou na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom najviac do 65. roku veku.
  Výška príspevku
  Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, maximálne vo výške 200 000 Sk a pri automobile s automatickou prevodovkou 250 000,- Sk ak má občan s ťažkým zdravotným postihnutím vodičský preukaz.
  Peňažný príspevok sa poskytne na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla alebo na základe dokladu o jeho kúpe od predajcu alebo sprostredkovateľa predaja osobných motorových vozidiel.
  Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť ak sa občan s ŤZP vozidlo, na ktoré mu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok predá alebo bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel a od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku uplynulo 7 rokov (táto podmienka je splnená aj ak občan s ŤZP peňažný príspevok alebo jeho časť vráti).
  K žiadosti je občan povinný predložiť
  • potvrdenie o príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti,
  • potvrdenie o majetkových pomeroch,
  • iné doklady podľa zákona o sociálnej pomoci, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie.
  Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť manžel, manželka, rodičia a jeho deti, ak so spôsobilí na právne úkony. K žiadosti je potrebné rovnako predložiť potrebné doklady.
  – chcela by som ešte vedieť, do akej výšky dôchdku máme nárok na kompenzačný príspevok
  /benzín a atď……/ napr. 8600 ,- SK

   Peňažný príspevok na kompenzáciu po splnení ďalších podmienok
  možno poskytnúť občanovi s ŤAP ak nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima. V tomto čase je životné minimum pre poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu na osobu a mesiac vo výške 5390 Sk.( v čistom príjme ), dvojnásobok na osobu a mesiac je vo výške 10 780 Sk.
  Vypočítava sa tak, že sa zoberie príjem za predchádzajúci kalendárny rok ( pri podaní žiadosti ), vydelí sa počtom mesiacov a počtom osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Ak nepresiahne sumu 10 780 Sk na osobu a mesiac – spĺňa občan s ŤZP podmienky priznania peňažného príspevku na kompenzáciu.

  – mám ZŤP preukaz:chcela by som vedieť,či mám zľavu na pevnú linku a počula som, že máme možnosť dostat peniaze na notebook,

   čo sa týka zliav na pevnú linku pre občanov ŤZP, treba sa informovať
  priamo na telekomunikáciách, vzhľadom k tomu, že sa predpisy neustále menia a nechcela by som Vás mylne informovať,

   čo sa týka kúpy notenbooku, treba si požiadať v mieste svojho trvalého
  bydliska a keď budete spĺňať podmienky zdravotného postihnutia podľa predložených lekárskych nálezov a ďalších podmienok podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, oddelenie peňažných príspevkov vydá predmetné rozhodnutie a po nadobudnutí právoplatnosti, Vám vyplatí kompenzačnú sumu na zakúpenie predmetnej pomôcky.

  Tých otázok bude samozrejme oveľa viac…ale budú sa všetko točiť práve okolo kompenzácii, výhod a nevýhod, možností ako si spraviť bezbarierový byt a príspevok naň…atď

   Podmienka pre priznanie peňažného príspevku na úpravu bytu,
  rodinného domu alebo garáže – spĺňať podmienky zdravotného postihnutia pre priznanie tohto peňažného príspevku,
  Podmienky nároku na príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sú:
  • miera funkčnej poruchy najmenej 50%,
  • odkázanosť na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
  • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, t. j. úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu občana.
  Výška príspevku
  Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, maximálne vo výške 200 000 Sk, pri úprave garáže maximálne vo výške 50 000 Sk.
  Cena potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu je najviac 550 000 Sk a cena potrebnej úpravy garáže je najviac 50 000 Sk.
  Súčet poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu v období 7 rokov nesmie presiahnuť 250 000 Sk.
  Peňažný príspevok sa poskytne na základe dokladu o cene úpravy.
  suma nepodliehajúca dani pre osobnú asistentku – dôchodkyňu?

   Daňový úrad

  – /Kde sa vybavuje preukaz a označenie na auto/vozíček/ a aké potvrdenia sú k tomu treba?

   Občania ktorí majú v posudku v oblasti mobility uvedené, že sú
  odkázaní na individuálnu dopravu osobným motorovým vozidlom, si môžu na základe platného ŤZP vybaviť označenie do osobného motorového vozidla – budova Krajského úradu v Bratislave, Staromeská 6.

  K otázke číslo jedna ešte dodatok – Mám priznaných 1263 hodín ročne osobnej asistencie, je možné vykazovať niektoré dni viac hodín a iné menej, alebo to musí byť rozdelené presne každý deň rovnaký počet hodín? Napríklad jeden deň ideme na návštevu a zdržíme sa 6 hodín, tým pádom presiahnem denný limit o dve hodiny/, alebo mám vo výkaze “klamať“ a vykazovať len 4 hodiny na ktoré mám denný nárok?

  A ešte k osobnej asistentke: Pokiaľ mám jednu asistentku a ochorie, mám nárok na druhú, ktorá by ju v jej neprítomnosti mohla zastúpiť? A aký je postup nahlasovania, alebo ako funguje systém v tomto prípade ak by som mala dve asistentky?

   Je len na Vašom uvážení a hlavne potrebe koľko hodín denne pre Vás
  asistentka pracuje. Nesmie to len presiahnuť 10 hodín denne, v prípade dovolenky môže byť aj viac. Záleží len na Vás či si budete čerpať viacej hodín a či si ich vyčerpáte za pol roka alebo za rok. Koľko máte hodín na kalendárny rok, toľko Vám príslušný úrad vyplatí v slovenských korunách.

   Osobné asistentky môžete mať koľko uznáte za vhodné, treba len s nimi
  spísať zmluvu o výkone osobnej asistencie, úkonoch, ktoré budú pre Vás robiť a zaniesť to na oddelenie kde Vám peňažný príspevok na osobnú asistenciu vyplácajú.

  #4115
  jareš
  Účastník (Participant)

  Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) zorganizovala 16. októbra 2008 v Bratislave odbornú konferenciu s názvom „Sú investície do inovatívnych liekov sociálne?“.

  Tejto konferencie som sa za pacientov zúčastnila aj ja. Spolu so mnou sa za naše Združenie akcie zúčastnili aj Ivetka Orošová a Roman Hudec.

  Podrobný prehľad o celej konferencii, s fotografiami a prednáškami nájdete na tejto adrese:

  http://www.safs.sk/konferencia.html

  Nájdete tu:
  – prezentácie v PDF formáte

  – listy od pána prezidenta SR a od pána ministra zdravotníctva SR

  – fotografie zo samotnej medzinárodnej konferencie

  – tlačové materiály

  – fotografie z tlačovej konferencie.

  Konferenciou sa začala vzájomná komunikácia medzi výrobcami (poskytovateľmi) liekov, odbornou verejnosťou – lekármi, štátom a samotnými pacientmi.

  Vzhľadom na pomerne zložitý proces, by stálo za úvahu spracovať štúdiu zaoberajúcu sa nákladmi na nevyliečiteľne chorých pacientov, ktorým je poskytovaná sociálna pomoc štátu v pomere ku „stabilizovaným“ nevyliečeteľne chorým pacientom, ktorí naďalej vďaka liečbe pracujú a prinášajú tak štátu osoh.

  Ak má niekto z vás svoj vlastný názor na túto problematiku, prosím, aby ste pridali svoje slová hoc aj sem do tejto diskusie, respektíve priamo na moju mailovú adresu.

  Budem netrepzlivo čakať na vaše názory.

  #9072
  jareš
  Účastník (Participant)

  Všetkých srdečne pozdravujem,

  ozývam sa, aby som vám poslala bližšie info o školení, ktoré sa začína 15.2.2009

  termín usporiadania je:

  15. februára 2009 až 20. februára 2009

  miesto konania:

  Hotel Máj Piešťany,

  deň nástupu:

  15.2.2009 do 17,00 hodiny

  deň odchodu:

  20.2.2009 po 19,00 hodine

  program:

  15.2. – oboznámenie sa s programom a pokynmi školenia

  16.2. – cvičiteľ:

  17.2. – cvičiteľ:

  18.2. – vedúci:

  19.2. – cvičiteľ:

  20.2. – zhrnutie, skúšky, certifikáty, rozlúčka – kozmetička (bonus)…

  V hoteli je aj bazén, je možné ho využívať a budeme sa učiť v ňom aj rôzne možnosti cvičenia.

  Je tam aj posilňovňa a špeciálne stroje na cvičenie, je tam telocvičňa s fitloptami.

  Z Moravy príde špeciálny cvičiteľ, ktorý nás naučí všetko, čo potrebujeme vedieť o poskytovaní cvičebných prvkov pre pacientov s SM-kou.

  Nezabudnite si so sebou zobrať písacie potreby, cvičiteľské oblečenie, plavky a veľa chute naučiť sa niečo nové, čo budeme v budúcnosti odovzdávať našim spolutrpiteľom pacientom.

  No, myslím, že všetko sa dozviete v prvý deň.

  Ideme sa predovšetkým vyškoliť na budúcich vedúcich a cvičiteľov rekondičných pobytov pre ZSMN.

  Budeme sa celé dni venovať hlavne tomu, aby sme vedeli, čo je dôležité vedieť ako cvičiteľ či vedúci.

  Na záver budeme robiť skúšky, po ktorých dostanete certfikáty.

  Po spoločnej slávnostnej večeri sa rozídeme domov, kde si budete individuálne nacvičovať všetko, čo sa naučíme na školení.

  Školenie pre nás sponzorsky hradí firma BAYER – poskytovateľ lieku Betaferón.

  Ak máte nejaké otázky, prosím, adresujte ich priamo mne.

  Inak sa vidíme v nedeľu 15.2. na spoločnej večeri.

  #9099
  jareš
  Účastník (Participant)

  Ahojky…

  ľudia…máme dve voľné miesta…
  kto sa ešte chystal, že sa z neho stane cvičiteľ, alebo vedúci rekondičného pobytu…tak máte príležitosť…

  v nedeľu sa odchádza, celé to stojí 33 Eur a v piatok ste doma

  bude tam samozrejme aj čosi pre nás…aby sme sa zase len stále neučili :)

  #9235
  maaaja
  Účastník (Participant)

  Srdečný, nádherný, skvelý, úžasný a hlavne zdravý pozdrav z Hotela Máj v Piešťanoch. Školíme sa naozaj poctivo, naberáme vedomosti a skúsenosti, aby sme Vás všetkých mohli na rekondíciách poriadne popreháňať.

  #9236
  Miro
  Účastník (Participant)

  Čaute, ďalší pozdrav zo školenia od asi dalšieho cvičitela. No máte sa na čo tešiť a aj my ktorí sa tu školíme. Tešte sa na nás a na rekondície nami pravdepodobne vedené a odcvičené. pa

  #9237
  anitka
  Účastník (Participant)

  :D
  ahojte moji drahi,keby ste vedeli ako ma ta nasa matka Jarka nici na skoleni v Piestanoch,uz chcem ist domov,darmo placem, nepusti ma,ani spat.musim cvicit,plavat,pit,tancovat.ale ja to vydrzim a vam vsetkym to na najblizsom rekondicaku vratim.budete tancovat,ako budem piskat,pit,ako budem lievat…ak si nieco prinesiete.a vsetky tie fotky,co Jarka da na net,su fotomontaz,neverte im.na vsetkych sa tesi vam malo znama Anitka.

  #9238
  Erika
  Účastník (Participant)

  ahojte kamaráti, momentálne sme v krásnom kúpeľnom mestečku Piešťany a svedomite sa chystáme na naše rekondičky,aby sme Vás mohli odborne trénovať a zábavnou formou naučiť cviky na rozhýbanie našich niekedy lenivých končatín.Takže moji milí,snažte sa pozbierať svoje sily ,trénujte. Budeme sa na Vás tešiť na našich rekondičkách.Dovtedy ahojte.

  #9239
  lucy
  Účastník (Participant)

  ahojte :), srdecne pozdravujem vsetkych zo skolenia cvicitelov v Piestanoch!
  Hned na uvod musim priznat, ze som neocakavala, ze to bude nejako narocne na fyzicku kondiciu alebo na pamat, no ale tieto moje ocakavania sa nesplnili :( Jarka nas tu nici aj s Jardom a dobre si to uziva!!!! Dozvedeli sme sa tu ale zaujimave veci, radi sa o ne s vami podelime. Tesime sa, ze sa s vami stretneme na rekondicakoch :)
  pa

  #9240
  jarda
  Účastník (Participant)

  jarda zdraví všechny roskáre, sem tady rád, rád bych se s váma všemi sešel, je tu dobrá parta…(y)

  #9244
  alča
  Účastník (Participant)

  :)Teším sa s Vami,
  a zároveň smútim, že obyčajný pohyb mi zmenil
  nádherné plány…
  Do tejto minúty som čakala, kým sa ozve štáb
  skvelých ľudí pod vedením Jarky VVVV…

  #9245
  jareš
  Účastník (Participant)

  no…tak toto som ale vôbec nem čakal…“hada si na prsoch“ živím…a to som si myslela, že samé chváli tu budú… =O
  no, tak to znamená, že ešte stále majú dosattok energie…ešte že už zase „makajú“…;)

  #9251
  liviap
  Účastník (Participant)

  Bojím, bojím, bojím ………………………

  Ja ani na rekondičák nem idem tak ste ma vystrašili!!!!

  To sme teda vymysleli – školenie cvičiteľov.
  Doteraz sme mali milú a nežnú cvičiteľku Ivetku
  a prísnejšiu a náročnejšiu Jarku a aha ……..
  teraz sa na nás chystá regiment cvičiteľov.
  No, len si to skúste ………..!!!
  Veď uvidíte akí sme šikovní!

  Veľa zdaru!!!!!
  A už sa teším na nové tváre a nových ľudí! :)

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 16 až 30 (z celkového počtu 84 )
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.